مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: فاطمه رمضان زاده, ملک منصور اقصی
کلیدواژه ها :
: 15715
: 132
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: ملک منصور اقصی, مریم باقری, اشرف آل یاسین, فرید زایری, مامک شریعت
کلیدواژه ها : ناباروری - سندرم تخمدان پلیکیستیک - متفورمین - بارداری - سقط خودبخودی - ناهنجاریهای جنینی - دیابت بارداری
: 30904
: 102
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: سندروم تخمدان پلیکیستیک (PCOS) در 20-2% زنان در سنین باروری دیده میشود و از علائم بالینی شایع آن ميتوان به مقاومت به انسولین، عدم تخمکگذاری به دليل هیپرآندروژنیسم و در نتيجه ناباروری اشاره كرد. همچنین در صورت ایجاد بارداري احتمال بروز سقط خودبخودی افزایش مييابد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تداوم مصرف متفورمین تا پايان سه ماهه اول بارداري بر روند بارداری انجام شد.روش بررسي: تعداد 76 زن با سابقه ناباروري به علت PCOS که در طي سالهاي 84-1383 تحت درمانهای ناباروری همراه با مصرف متفورمین بوده و باردار شده بودند در سه کلینیک مجزا تحت پروتکلهای خاص درمانی به سه گروه A (مصرف متفورمین تا پایان هفته 8 بارداری)، گروه B (مصرف متفورمین تا پایان هفته 12 بارداری) و گروه C (قطع مصرف متفورمین بلافاصله پس از تشخیص بارداری يعني هفته 6-5 بارداری) قرار گرفته، پیامد و عوارض بارداری و جنینی تا انتهای بارداري و زایمان مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمعآوری دادهها در نرم افزار آماری SPSS ويرايش 9 ذخیره و فرضیههای طرح از طریق آزمونهای آماری 2، t، مک نمار، ANOVA و Kruskal Wallis بررسی شدند. 05/0p< به عنوان سطح معنيداري در نظر گرفته شد.نتایج: میانگین سنی نمونهها 57/3±72/28 سال و مدت ناباروری 19/2±38/3 سال، نمايه توده بدني kg/m228/5±7/25 و سابقه سقط 65/0±40/0 بود. رابطه آماری معنیداری بین سابقه سقط قبلی و بروز سقط فعلی با کاهش سقط در گروه B از 40% به 8% با آزمون مكنمار (01/0p<) و در گروه A از 32% به 4% (002/0p=) مشاهده شد. در گروه C علیرغم کاهش میزان سقط از 1/23% به 2/4% این تفاوت از نظر آماری معنيدار نبود. همچنین هیچ مورد ناهنجاری جنینی در گروهها مشاهده نشد. نتیجهگیری: با توجه به مطالعه فعلی و مرور مطالعات قبلی به نظر میرسد مصرف متفورمین علاوه بر اثرات درمانی در ناباروري، در صورت تداوم مصرف در طول بارداری میتواند اثرات مفیدی نيز بر روند بارداری داشته باشد. اثبات اثرات مفید متفورمین در بارداري و بیضرر بودن مصرف آن مستلزم انجام طرحهای تحقیقاتی با ثبت اطلاعات دقیق در حجم نمونه زیادی از بیماران PCOS، با توجه به طول مدت مصرف متفورمین قبل از بارداری و ادامه آن در طول بارداری و ثبت دقیق پیامد بارداری میباشد.